Webkamera

Admin

Nye inntaksområder for Bjørndal og Seterbråten skole?

SeterbraatenSkole

Seterbråten skole (foto: Sven Brun)

Utdanningsetaten har lagt fram et forslag om endring av inntaksområde for 1. trinn for bl.a. Bjørndal og Seterbråten skole. Høringsfristen er 23. oktober.

https://aktuelt.osloskolen.no/felles-nyhetsliste/forslag-til-nye-inntaksomrader-ved-29-osloskoler/

Det er i øyeblikket for mange skolestartere som tilhører Seterbråten skole. Dette skyldes sannsynligvis at utbyggingen av nye boliger på Bjørndal de siste årene har foregått ved Bjørnåsen. Det nye boligfeltet Solsiden på Bjørndalsjordet er eksempel på dette. Dette er områder som tilhører Seterbråten skole og som gjør at forventet antall elever ved Seterbråten neste år stiger.

Ved Bjørndal skole er det derimot ledig kapasitet. Dette er bakgrunnen for at Oslo kommune foreslår å endre inntaksområde neste år.

› Les mer Nye inntaksområder for Bjørndal og Seterbråten skole?

Follobanen – uke 39-2015

De gamle boligbrakkene erstattes nå med nytt kontor- og boligområde (foto: Sven Brun

Her de gamle boligbrakkene som nå erstattes med nytt kontor- og boligområde
(foto: Sven Brun)

Dette er blant aktivitetene på Åsland uke 39 til 41 i 2015:

I gang med montasjehallene i fjellet

Arbeidet med å sprenge og grave ut montasjehallene, der tunnelboremaskinene skal monteres, er godt i gang. Samtidig pågår fortsatt arbeidet med å grave ut tilslutningstunnelene. Begge disse arbeidene innebærer både graving, sprenging og utkjøring av masser.

Nytt fra anleggsområdet – dagsonen

Det er gjort en rekke tiltak for å gjøre byggeplassen sikrere både for besøkende og de som jobber på anlegget. En vakt passer nå på trafikk inn og ut, og registrerer alle som skal inn på anleggsområdet. Området er inngjerdet slik at uvedkommende ikke skal ta seg inn. Entreprenøren er også i ferd med å gjerde inn deponiområdet.
På anleggsområdet pågår arbeidet med å planere ut hele området for fabrikken og lagerbygningene der det skal produseres og oppbevares betongelementer til tunnelen. I løpet av de neste ukene vil arbeidet pågå med å få på plass rørsystemer, drenering, strøm og annet grunnarbeid på fabrikkområdet. Et midlertidig knuseverk er allerede i drift, og er plassert helt øst på anleggsområdet. Det blir lagt vekt på å utføre dette så skånsomt som mulig for omgivelsene.

› Les mer Follobanen – uke 39-2015

Innvielse av tempelet på Bjørndal

IMGP3466Tirsdag 2. juni var mange glade og festkledte mennesker samlet for å feire innvielsen av det første spesialbygde tibetansk-buddhistiske tempelet i Skandinavia. Dette var starten på seks dager med feiring. Her er noen bilder fra tempelet og feiringen.

› Les mer Innvielse av tempelet på Bjørndal

Dialogmøte med politikere 26.08.2015

Ragnar Hafsøe, Dag Klingberg og Nina Tveit ledet møtet (foto: Sven Brun)

Ragnar Hafsøe, Dag Klingberg og Nina Tveit ledet møtet
(foto: Sven Brun)

Bjørndal boligsammenslutning (BBS) og Bjørndal frivilligsentral (Frivilligsentralen) inviterte politiske partier til dialogmøte med paneldebatt 26. august 2015 på Bjørndal grendehus. Politikerne stilte med en representant fra både «bydelslisten» og «bystyrelisten». Paneldebatten ble ledet av Ragnar Hafsøe (styreleder BBS), Dag Klingberg (styreleder Frivilligsentralen) og Nina Tveit (daglig leder Frivilligsentralen). Som referent stilte Sanja Kostovska Skaar.

Hensikten med møtet var å få innsikt i følgende:

  • Hvilke strategier og tiltak vil partigruppene i Søndre Nordstrand legge vekt på for å ivareta Bjørndals interesser med representanter i bydelsutvalget?
  • Hvordan vil de ulike partiene arbeide for å ivareta Bjørndals interesser gjennom representanter i bystyre og byråd?

Arrangørene hadde laget en liste på fem hovedspørsmål som de ønsket å stille politikerne:

  1. Hvordan øke de økonomiske rammene for å sikre at barnehager og skoler kan gi barn som strever faglig, sosialt og/eller med norsk språk den hjelpen de trenger?
  2. Hvordan skaffe midler til å bygge og drive en kultur- og idrettspark med nærmiljøsenter, flerbrukshall, juniorklubb og ungdomsklubb?
  3. Hvordan sikre at grøntarealer og turmuligheter i nærmiljøet vårt ivaretas og hvordan utvikle et godt gang- og sykkelnettverk for dem som vil leve grønt?
  4. Hva foreslår dere som løsning for beredskapsveg på Bjørndal?
  5. Hvordan skape et godt kollektivtilbud som sikrer rask og trygg ferdsel til/fra Bjørndal?
På dialogmøtet 26.08.2015 stilte hele 16 politikere! (foto: Sven Brun)

På dialogmøtet 26.08.2015 stilte hele 16 politikere!
(foto: Sven Brun)

Hva politikerne svarte på de forskjellige spørsmålene kan du lese i referatet fra dialogmøtet.

› Les mer Dialogmøte med politikere 26.08.2015

Dialogmøte om Bjørndal

Bjorndal-Logo-150Som dere kanskje kjenner til, så har Bjørndal i Søndre Nordstrand nådd 8000 innbyggere. Det innebærer at området vårt er på størrelse med en mellomstor kommune i Norge. Ettersom området ligger adskilt fra de andre områdene i Søndre Nordstrand, er det viktig at den politiske ledelsen i Søndre Nordstrand og Oslo har et «delbydel perspektiv» for å kunne ivareta interessene til oss som bor her.

Bjørndal Boligsammenslutning og Bjørndal Frivilligsentral har i dag invitert politiske partier i Søndre Nordstrand og Oslo til å sende en representant fra både «bydelsgruppen» og «oslogruppen» til dialogmøte med paneldebatt onsdag 26. august kl. 18.30-21.30 på Bjørndal grendehus i Meklenborgåsen 114.

Med dette dialogmøtet ønsker vi å skape en arena hvor Bjørndals beboere kan få innsikt i følgende:

  • Hvilke strategier og tiltak vil partigruppene i Søndre Nordstrand legge vekt på for å ivareta Bjørndals interesser med representanter i bydelsutvalget?
  • Hvordan vil de ulike partiene arbeide for å ivareta Bjørndals interesser gjennom representanter i bystyre og byråd?

Spørsmål vil bli knyttet til aktuelle saker som opptar Bjørndals lokalbefolkning:

› Les mer Dialogmøte om Bjørndal

Høringsuttalelser fra BBS om Gjersrud-Stensrud og Åsland-kryss E6

Gjersrud-Stensrud høringsutkast 2Bjørndal boligsammenslutning (BBS) har skrevet høringsuttalelse til både høringsrunde 2 for områdereguleringen Gjersrud-Stensrud og til planene for nytt kryss E6 ved Åsland.

Områdereguleringen Gjersrud-Stensrud

BBS ber om at det blir lagt inn rekkefølgekrav om utbygging av baneløsning før utbygging kan starte i alle deler av planområdet. Det pekes på at infrastrukturen allerede er sprengt i rushtiden. Det foreslås å utrede en baneløsning til Hauketo og/eller Kolbotn med begrunnelse av at T-bane-tilknytning til Østensjøbanen blir uakseptabel lang reisetid til byen.

BBS sier at de ikke aksepterer ny aktivitet i marka og at markagrensa må holdes intakt. Eksisterende stier og løypetraseer må opprettholdes. Biologisk mangfold og kulturlandskap må ivaretas. Det vises spesielt til områdene rundt Myrertjern, Gjeddetjern, Gjersrudtjern, Stensrudtjern og områdene ved gamle Myrer gård.

BBS ber om at deponiområdet begrenses til det området som allerede er omregulert til Follobanen. Det pekes på at inngrepene rundt Åsland allerede nå er så omfattende at nærmiljøet er negativt påvirket.

Les hele høringsuttalelsen her og følg saken hos Plan- og bygningsetaten (PBE) her.

Nytt kryss E6 ved Åsland

› Les mer Høringsuttalelser fra BBS om Gjersrud-Stensrud og Åsland-kryss E6

Kultur- og miljøprisen tildelt Hanne Sofie Logstein

Hanne Sofie Logstein vant Kultur- og miljøprisen 2015 for sitt langvarige arbeid for Bjørndal. (foto: Sven Brun)

Hanne Sofie Logstein fikk Kultur- og miljøprisen 2015 for sitt langvarige arbeid for Bjørndal.
(foto: Sven Brun)

Kultur- og miljøprisen 2015 ble delt ut 13.06. 2015 på Bjørndal sommerfestival til Hanne Sofie Logstein.
Prisen blir delt ut av bydelsutvalget i Bydel Søndre Nordstrand som honnør for fremragende innsats for kultur og miljø i bydelen.

› Les mer Kultur- og miljøprisen tildelt Hanne Sofie Logstein

Kongelig heder til Barbro Noss

FullSizeRenderDet hender jeg har lyst til å skrive om enkeltpersoner og det de har oppnådd, men så er jeg usikker på om den det gjelder vil synes det er greit. Den dette gjelder synes ikke det er helt greit, men jeg velger å skrive likevel. Bjørndals Barbro Noss, redaksjonsmedlem i Bjorndal.no, tidligere leder i fotballstyret, aktiv i «Bjørndal – enda bedre» m.m. er utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

› Les mer Kongelig heder til Barbro Noss

Åpent møte om Gjersrud-Stensrud og E6-kryss med forbindelse til Bjørndal

Gjersrud-Stensrud høringsutkast 2Plan- og bygningsetaten (PBE) har nå kunngjort nytt offentlig ettersyn av forslag til områderegulering av Gjersrud-Stensrud. Dette er høringsutkast 2 etter den første høringsrunden 24.02.2014 – 14.04.2014.

PBE inviterer til åpent møte på Bjørnholt skole hvor de (og Jernbaneverket) vil informere om planforslaget og det åpnes for spørsmål og innspill. Møtet holdes 28. mai kl 18:00 – 20:00 i Europasalen på Bjørnholt skole.

Planbeskrivelsen fra PBE kan dere se her (44,6 MB), og hele saken kan følges her:
http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201000876

Høringen foregår i perioden 11.05.2015 – 22.06.2016 og eventuelle bemerkninger må være mottatt av PBE innen høringsperiodens slutt.

› Les mer Åpent møte om Gjersrud-Stensrud og E6-kryss med forbindelse til Bjørndal

Cafékonsert

Mortensrud kirkekor og Seop Singers inviterer til cafékonsert 21.05.2015.Mortensrud kirkekor og Seop Singers inviterer til cafékonsert i Mortensrud menighetssal, Helga Vaneks vei 15 torsdag 21.05.2015. Dørene åpnes kl 19:30.
Kom og hør vårlige kortoner!

Billetter koster kr 100,- for voksne og kr 50,- for ungdom (10-18 år). Barn under 10 år kommer inn gratis.

Vi minner om Facebook-gruppen til Seop Singers som gir informasjon om konserter og øvelser:
https://www.facebook.com/groups/1408173579423250/